Om Opsal Gard

Aktiviteter på Gården

Permakultur: Alt av dyrking og produksjon skal foregå etter prinsippene fra permakultur og regenerativt landbruk som har strengere driftskriterier enn dagens Debio-godkjente økologiske landbruk. Selve premisset for regenerativt landbruk, med inspirasjon i naturens eksempel, er å skape lukkede kretsløp, slik at energi, næring, liv og andre elementer ivaretas i en helhetlig syklus.

Dette innebærer for eksempel å bygge opp igjen økosystemet i jordsmonnet slik at jordas evne til karbonlagring øker, jordliv bedres, erosjon forhindres og vann absorberes. Helene Bøhler, organisasjons-koordinator for Norsk Permakulturforening hjelper oss med å utvikle en plan for gården, der jord, vann, skog, dyreliv og mennesker støtter hverandre til balansert vekst.

Skoghagen: Georgiana har startet arbeidet med etablering av skogshagen. En spiselig hage utviklet etter permakulturprinsipper og inspirasjon av Jen McConachie og fra Andrew McMillion og Stephen Barstow fra Kvann. Ung planter ble kjøpt fra Efferus og en dugnadsgjeng påbegynte arbeidet med å plante dem.

Lenke til bilder fra skogshagedugnad

Produksjon og kurs; Etterhver ser vi for oss både produksjon av krydder, urteteer og andre urteprodukter, og har begynt med kurs- og undervisningsaktiviteter ledet av Mari Jerstad (www.marikaape.no ).

I tillegg kommer grønnsaksproduksjon til eget forbruk slik at vi blir selvforsynt på det området. Vi vil videreutvikle den gamle frukt- og bærhagen med epler, plommer, solbær, rips og stikkelsbær til produksjon av saft, syltetøy, geléer og eventuelt cider.Artsmangfold: Vi har begynt arbeidet med å kartlegge artsmangfoldet på tomta til Opsal Gard.

Her er lenke til Observasjonskart for Opsal Gard,

På dette integrerte viset bidrar vi til å håndtere mange problemer på en gang: klimaforandringer, tap av artsmangfold og andre ressurstap.
Det at vi unngår fossildrevne maskiner på gården er imidlertid vårt aller største bidrag når det gjelder klima.
Etablering av birøkteraktivitet og hønsehold vil også være vesentlige elementer av dette.

Jordbruksarealene: Vi ønsker et godt samarbeid med beitelaget som for tiden bruker jordbruksarealet til gården, og er allerede i kontakt med dem. Det kan innebære bruk av møkka til kompostproduksjon, men muligens også kjøp av melk til å produsere ost og andre meieriprodukter. Dette ville passe utmerket inn i vår visjon om selvforsyning.

Når det gjelder skogsarealene til gården, så vil vårt hovedfokus være å gjenetablere en naturskog som er stedstypisk med størst mulig biodiversitet. Det innebærer at det tas ut en større mengde av dagens trebestand både til tømmer og fyringsved.

Vi vil gjøre dette på en mest mulig skånsom måte, forhåpentligvis med hest, slik at det ikke påføres store skader på skogbunnen og resterende vegetasjon. Vi vil også gjerne samarbeide med lokale sagbruk om bearbeiding av tømmer som kan brukes til restaureringen av gården.

Tilbake til forsiden

Fortellinger

På Opsal gård bruker vi fortellinger til å bli mer kjent med dyra, fuglene, skogen og alle de andre som holder til her, også Huldra. Barn og voksne nyter fortellingene sammen og vi tar inn at det er ikke bare er mennesker som bor her nå.


Bygningene på Opsal gard

I stabburet som fortsatt bærer tydelig preg av det selvbergede livet, henter man redskap, og videre ut i marka kan man møte noen av gårdens ikke-menneskelige innbyggere.

I løpet av våren 2021 ble stabburet istandsatt. Se bildene her.

For de som tar kurs over flere dager blir Føderådet et bygg der man opplever hvordan det var å leve uten innlagt strøm og vann. Lys stråler fra oljelamper og vann hentes fra brønnen. Noen må bøye seg for det er lavt under taket.

Stuen brukes til fortellersamlinger om kvelden, og deltagerne blir også fristet til å fortelle. Man hører om hvilken respekt og nærhet mange hadde til dyra bare for en kort tid tilbake, og hvor ufattelig tøft mange hadde det. Ønsket er at man blir inspirert til å handle som den nøkkelart mennesket er i biosfæren.

Uthuset behøver noe stell.

Låven rommet tidligere mange dyr, idag er det naboenes kuer som har glede av de fine beite markene.

De eksisterende gårdsbygninger spiller en viktig rolle i opplevelsen for besøkende. Istedenfor å møte ensformige moderne hus eller vanlige sement-driftsbygninger, møtes vi i det praktfulle våningshuset for kurs, mat og sosialt samvær. Der, i en atmosfære preget av en mer langsom fysisk livsstil slik som på gardene tidlig på 1800-tallet, blir man inspirert til videre deltagelse.


Beite, dyrknings og skogområdene

Moderne produksjonsmåter og livsstiler utgjør sammen den største trusselen mot det biologiske mangfoldet.

Nedbygging og arealbruksendring legger stadig mer jord og natur under betong og as-falt, naturen stykkes opp gjennom en evig økning av både transportårer og trafikk, jorda utpines og mangfold degraderes gjennom monokulturer og maskinell drift. Moderne jordbruk har vært mulig-gjort gjennom tilgang på billig fossil energi og maskinering, eller industrialisering, av jordbruket. Kon-sekvensene har vært utpining av jorda og redusert mangfold i jordbruksområder.

Jordbruket har samtidig også bidratt til klimaendringene, som vil utgjøre en ytterligere trussel mot biomangfoldet. Vi ønsker å gi en helhetserfaring som inkluderer opplevelse av sammenhengen mellom hvordan man produserer og naturen rundt. Bare for 100 år siden, før det industrielle jordbruket basert på fossile energikilder og utstrakt bruk av maskiner, gjorde sitt inntog for fullt i Norge, var naturmangfoldet på og rundt norske gårder helt annerledes. Det var flere dyr, mer plantemangfold, men også – kanskje litt irriterende for moderne mennesker – mer insekter:-)

På gården er det beitedrift som har vært kontinuerlig over mange tiår. Dette har førte til frodig villblomstenger som igjen fører til en rikt insektliv og mange fugler trives med det.

Unntak har vært det område med dyrket mark der det har ikke vært en eneste blomst å oppdage. Dette vil vi endre på og største delen blir nå viet til slåtteeng. Slåtteengene er de mest artsrike jordbruksområder og har de sjeldneste artene. Det er blitt sagt at ‘slåtteengene er kulturlandskapets stavkirker’. Vi ønsker å etablere en årlig slåtte som foregår fra slutten av juli med ljå, raking, felespill og dans.

Vi lager også et herbarium, en fysisk bok med et eksempel på hver blomst og plante vi finner. Dette vil danne en ‘baseline’, for å se hvor gården er nå, slik at vi kan se utviklingen i årene som kommer. Vi gjør også en studie av skogen, igjen for å ha et referansepunkt for arbeidet som naturen (inkludert oss selv) er i ferd med å gjøre…


WWOOFING – Volunteering on Opsal Gard

If you would like to volunteer you will of course get your (mainly organic vegetarian) meals and stay on the farm if you are not local. You can contact us direct or if you want to stay for a longer period then sign up to the Wwoofers organisation (for free:).

A bit about our farm in English –

This is a new project on a very old farm. We are talking about a pioneering project! The focus is rewilding and biodiversity. While we are also wanting to grow our own food, the well-being of the forest and other wild and domestic creatures is also super important.

The activities will vary a lot! We will be moving the cows, making fences and compost, planting trees and wooding for next winter, harvesting herbs berries and vegetables. We are planning a walled garden, a forest garden with ‘fedges’, a mix of a hedge and a fence, and we will be organically restoring the house and barn..

This year we have a range of courses which include herbal walks, organic building, storytelling in nature, seed sharing, carbon capture in regenerative agriculture and introduction to Permaculture. If you come to live on the farm you are welcome to join the courses. We would like you to be a creative part of the development of the farm but you will also need to help with the practical running of courses and welcoming guests.

No-one has been living full time on this farm for 50 years, so things are very basic. The buildings are 200 years old and very cute and old-fashioned. There is electricity and internet but heating is by wood stoves and cooking on gas. There is an outside toilet and right now the water comes from the well but we hope that by the time you arrive we have a washing machine.

We will be looking at the corona situation and up-dating the courses according to the local health advice. As most of the courses will take place outside we hope to be able to manage, but if its not possible within the regulations then of course we will cancel.

Local area: We are 10 minutes drive from the station and the shop, which is 1 hour from Oslo. It’s a very friendly neighbourhood with quite a lot of artistsW, and people pop by for a chat which is not so usual in Norway!

Accommodation: You will have your own bedroom and we will share kitchen and food-making. I work as The Natural Storyteller, so some of the time I will be away during the day and you will need to be able to manage your own time. I have three grown up children who work with herbs, theatre and sustainable transport. They will be visiting with their children, and there will be plenty of social interaction which you are free to join if you wish. There is a group of people who are supporting the farm who will also be living here and helping at times.

We will also invite groups like Extinction Rebellion, the Permaculture organisation and some other spiritual groups to come and use the farm as inspiration and a place to work.