Beite, dyrknings og skogområdene

Beite, dyrknings og skogområdene

Moderne produksjonsmåter og livsstiler utgjør sammen den største trusselen mot det biologiske mangfoldet.

Nedbygging og arealbruksendring legger stadig mer jord og natur under betong og as-falt, naturen stykkes opp gjennom en evig økning av både transportårer og trafikk, jorda utpines og mangfold degraderes gjennom monokulturer og maskinell drift. Moderne jordbruk har vært mulig-gjort gjennom tilgang på billig fossil energi og maskinering, eller industrialisering, av jordbruket. Kon-sekvensene har vært utpining av jorda og redusert mangfold i jordbruksområder.

Jordbruket har samtidig også bidratt til klimaendringene, som vil utgjøre en ytterligere trussel mot biomangfoldet. Vi ønsker å gi en helhetserfaring som inkluderer opplevelse av sammenhengen mellom hvordan man produserer og naturen rundt. Bare for 100 år siden, før det industrielle jordbruket basert på fossile energikilder og utstrakt bruk av maskiner, gjorde sitt inntog for fullt i Norge, var naturmangfoldet på og rundt norske gårder helt annerledes. Det var flere dyr, mer plantemangfold, men også – kanskje litt irriterende for moderne mennesker – mer insekter:-)

På gården er det beitedrift som har vært kontinuerlig over mange tiår. Dette har førte til frodig villblomstenger som igjen fører til en rikt insektliv og mange fugler trives med det.

Unntak har vært det område med dyrket mark der det har ikke vært en eneste blomst å oppdage. Dette vil vi endre på og største delen blir nå viet til slåtteeng. Slåtteengene er de mest artsrike jordbruksområder og har de sjeldneste artene. Det er blitt sagt at ‘slåtteengene er kulturlandskapets stavkirker’. Vi ønsker å etablere en årlig slåtte som foregår fra slutten av juli med ljå, raking, felespill og dans.

Vi lager også et herbarium, en fysisk bok med et eksempel på hver blomst og plante vi finner. Dette vil danne en ‘baseline’, for å se hvor gården er nå, slik at vi kan se utviklingen i årene som kommer. Vi gjør også en studie av skogen, igjen for å ha et referansepunkt for arbeidet som naturen (inkludert oss selv) er i ferd med å gjøre…

Tilbake til forsiden